Polityka prywatności

W związku z rejestracją na wydarzenie organizowane przez Duszpasterstwo Młodzieży i Powołań franciszek.pl, zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej „Dekret”) przyjmuję do wiadomości, iż:

  1. Administratorem moich danych osobowych jest Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów), z siedzibą w Krakowie (ul. Żółkiewskiego 14, 31-539) pełniąca zwierzchnictwo nad Duszpasterstwem Młodzieży i Powołań franciszek.pl oraz podmioty należące do Prowincji.
  2. Postawą prawna przetwarzania danych osobowych jest art. 7 ust.1. Dekretu.
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji wydarzeń przygotowywanych przez Duszpasterstwo Młodzieży i Powołań franciszek.pl (wyjazdów wakacyjnych, rekolekcji, dni skupienia, spotkań formacyjnych oraz rekreacyjno-wypoczynkowych) w tym rejestracji, ubezpieczenia, komunikacji, statystyk, ewaluacji, monitoringu, sprawozdawczości oraz publikacji wizerunku.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu lat.  
  5. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane mogą być wykorzystane w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń.  
  6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. wydarzeń.
  7. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych zewnętrznym podmiotom, chyba że zaistnieje konieczność związana z realizacją wydarzeń (jak np. ubezpieczenie uczestników), nie będzie także przekazywał ich do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  8. Administrator danych zapewnia Państwu prawo dostępu do swoich danych. Mogą je Państwo sprostować, żądać usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
  10. W razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, listownie na adres: 01-015 Warszawa, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6 lub e-mailem: kiod@episkopat.pl.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.